• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

การฟ้องเงินประจำตำแหน่งนิติกรศาลปกครองไม่รับฟ้องไว้พิจารณา (4)

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 08-09-2023, 07:45:18

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียน กรณีศึกษานิติกรฟ้อง กถ.เงินประจำตำแหน่งศาลไม่รับฟ้อง คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 901/2566 (ค้นโดยนิติกรพร)

<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_156949084520230908_144251.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_156949084520230908_144251.pdf</a>
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน