• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

การที่นายก อบต.และอบต.มีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการชอบแล้ว

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 08-09-2023, 08:19:54

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่นายก อบต.และอบต.มีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการชอบแล้ว คำพิพากษาศาลปกครองพิษณุโลก บ.9/2566
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_28263322120230908_151600.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_28263322120230908_151600.pdf</a>
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน