• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ใช้ตัวนี้จริงๆเพิ่มขนาดตัวอักษร

เริ่มโดย admin, 22-04-2018, 08:28:23

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

[SMF]เพิ่มขนาดอักษรทั้งหน้า
เพิ่มขนาดอักษรทั้งหน้า

style.css ของThemesที่ใช้

หา
/* By default (td, body..) use verdana in black. */
body, td, th , tr
{
  color: #000000;
  font-size: แก้ตรงนี้ครับเป็น12pt ;
  font-family: verdana, sans-serif;

แก้ตรงนั้นใหญ่แต่ตัวอักษร ตรงส่วนเมนูไม่ใหญ่ตาม

ถ้าจะแก้แถวเมนูให้ใหญ่ด้วยก็หา
.maintab_back, .maintab_active_back
{
  color: #FFFAFA;
  text-decoration: none;
  font-size: แก้ตรงนี้เป็น12pt;

และ
.mirrortab_back, .mirrortab_active_back
{
  color: white;
  text-decoration: none;
  font-size: แก้ตรงนี้12pt;
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา