• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

การที่ผู้บังคับบัญชาประมาทลูกน้องทุจริตผู้บังคับบัญชามีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 27-05-2023, 10:55:43

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

1.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่ผู้บังคับัญชาไม่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปล่อยลูกน้องทุจริตเบียดบังเงินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบลูกพี่มีความผิดทางวินัยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง กล่าวคือ การที่มีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน คดีหมายเลขดำที่ อ. 636/2548 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 316/2551 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2548/01012-480636-1f-510721-0000055655.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขดำที่ อ. 636/2548 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 316/2551

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2548/01012-480636-4f-510321-0000055658.pdf

2.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่ลูกพี่ปล่อยปละละเลยให้ลูกน้องทุจริตลูกพี่มีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ต่อมานายกเทศมนตรีนคร หาด ...มีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน คดีหมายเลขดำที่ อ. 1515/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 595/2561 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2556/01012-561515-1f-610718-0000624920.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์  คดีหมายเลขดำที่ อ. 1515/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 595/2561

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2556/01012-561515-4f-610718-0000624922.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน