หนังสือซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการกอง

  • 0 ตอบ
  • 100 อ่าน
หนังสือซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)                   

http://www.ayutthayalocal.go.th/files/com_order_general/2019-09_0131f1929d8a565.pdf

แนวทางการรักษาราชการของ ก.พ.(ค้นโดยนิติกรพร)

https://sakaeo.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/63/2021/09/KM-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AF-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%88.%E0%B8%9E%E0%B8%8A.pdf