ซักซ้อมจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการการจัดงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • 0 ตอบ
  • 687 อ่าน
กรณีศึกษาจากหนังสือซักซ้อมจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีปัญาหาเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)                                                 

http://www.kpp-local.go.th/files/order/20181005104354fibcj.pdf