การก่อสร้างถนนวัดอ้างว่าเป็นที่ดินของวัดเป็นทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ไปตามดู

  • 0 ตอบ
  • 484 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่วัดฟ้องนายกเทศมนตรีเมือง จ.ผู้ว่าราชการจังหวัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเทศบาลเมือง จ.ขอทางคืนวัด กรณีมีการก่อสร้างผิวจราจร ท่อระบายน้ำ คันหินรางตื้น และทางเท้า อ้างว่าเป็นที่ดินของวัด ให้รับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 24 ล้าน พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย แต่ตามเอกสารของที่ดินมีการอุทศที่ดินให้ทางสาธาณประโยชน์นานแล้ว กล่าวคือ ทางดังกล่าวจึงเป็นทางสาธาณประโยชน์ไม่ใช่ที่ดินของวัดแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่ต้องรับผิดทางละเมิดคดีหมายเลขดำที่ อ. 638/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1134/2565

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2556/01012-560638-1f-660111-0000736887.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขดำที่ อ. 638/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1134/2565

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2556/01012-560638-4f-660111-0000736891.pdf