หารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของนายก อบจ.ที่หยุดปฏิบัติหน้าที่

  • 0 ตอบ
  • 473 อ่าน
1.หนังสือหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้จ่ายได้ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.dla.go.th/work/ebook/eb280952/pdf2/B12.pdf

2.หนังสือตอบข้อหารือจังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ให้จ่ายได้ตามปกติ (ค้นโดยนิติกรพร) 
https://www.yalalocal.go.th/new2/doc_download/yw5702.pdf

3.หารือการจ่ายเงินเดือนสภาท้องถิ่นและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.dla.go.th/upload/template/tempNews/2018/11/48620_1.pdf

4.กรณีศึกษาหนังสือหารือจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นหยุดปฏิบัติหน้าที่ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.yalalocal.go.th/new2/doc_download/jariya3381.pdf