• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ขอทราบขั้นตอนการปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด กรณีเทศบาลแพ้คดี กรณีหจก.ฟ้องเทศบาล ให้ยกเลิกประกาศ

เริ่มโดย admin, 15-05-2018, 08:53:58

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin


ขอทราบขั้นตอนการปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด กรณีเทศบาลแพ้คดี

กรณีหจก.ฟ้องเทศบาล ให้ยกเลิกประกาศผลการสอบราคาโครงการฯ และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวแล้ว
ขอเรียนสอบถามขั้นตอนในการปฏิบัติครับว่า เทศบาลจะต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ

คนรู้น้อย 101.51.251.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 08:49 น. ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

หารือกรมส่่่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นลายลักษณ์อักษรครับ
โดยคุณ โชคไม่ดี 125.26.223.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 10:12 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin


คำพิพากษาว่าอย่างไร ... ก็ทำไปตามนั้น ...

บ่อยๆ ที่ในคำพิพากษา ไม่ได้บอกให้ทำอะไร


เป็นเพียงยกเลิกประกาศ ก็ยกเลิกโดยคำพิพากษาในตัวอยู่แล้ว.... แล้วต่อมา...ศาลจะประกาศผลคำพิพากษาเอง...


ให้ดูคำพิพากษา และศึกษา ว่ากำหนดให้ทำอะไรไหม...

หากไม่ก็ไม่ต้องไปทำอะไร..


โดยคุณ นิ๋ง 1.4.232.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 14:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา


admin

อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

เรื่องราวมันเดินทางไปถึงไหนแล้วครับ ประกาศเสร็จแล้วได้ผู้รับจ้่างงเข้าทำสัญญาและตรวจรับงานจ่ายเงินไปแล้วหรือยัง หรือหยุดชะลอเรื่องไว้เพื่อรอคำพิพากษาครับ
โดยคุณ พี่เสกไฮโซ 110.77.201.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ประกาศเสร็จแล้ว ได้ผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา และตรวจรับงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
ขอบคุณครับ
โดยคุณ คนรู้น้อย 118.172.28.* [ วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ในคำพิพากษาระบุให้เพิกถอนประกาศสอบราคาโครงการฯอย่างเดียวครับ นอกจากนั้นไม่กำหนดว่าให้ทำอะไรต่อไปครับ
โดยคุณ คนรู้น้อย 101.51.255.* [ วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09:56 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

เห็นว่า เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็ต้องจัดทำประกาศ เรื่องเพิกถอนประกาศสอบราคา โดยอ้างคำพิพากาษาข้างต้น แล้วมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทราบ สำหรับเรื่องทำสัญญาและตรวจรับงานจ่ายเงินกันไปแล้วนั้น เป็นเรื่องที่คู่สัญญาเข้ามาทำนิติกรรมและรับเงินโดยสุจริต มีผลบังคับทางกฎหมายแล้ว ไม่อาจยกเลิกได้ กรณีหากผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความบกพร่องของประกาศหรือจากการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซอง ก็คงต้องสู้คดีกันไปเป็นความผิดของเเทศบาลทำให้เขาเสียหายหรือไม่ หากเทศบาลแพ้คดี ก็ต้องมาไล่เบี้ยทางละเมิดกับผู้จัดทำประกาศฯ ไปจนถึงผู้อนุมัติประกาศฯ หรือคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา แล้วแต่ข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆไป
โดยคุณ พี่เสกไฮโซ 61.7.168.* [ วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 16:24 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

อ่อ เรื่อง ค่าเสียหายและดอกเบี้ยนี่ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขอไว้ในคำฟ้องหรือครับ หรือขอแต่ศาลไม่ให้ ศาลไม่ได้พิพากษาในเรื่องนี้ด้วยหรือครับ
โดยคุณ พี่เสกไฮโซ 61.7.168.* [ วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 16:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ผู้ฟ้องขอให้ตนเองเข้าทำสัญญาแทนแต่ศาลยกประเด็นนี้ คงเหลือแต่ให้เพิกถอนประกาศอย่างเดียว และขณะนี้เทศบาลได้จัดทำประกาศเพิกถอนคำสั่งแล้วครับ
โดยคุณ คนรู้น้อย 101.51.249.* [ วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 15:18 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา