การขอเบิกค่าเช่าซื้อบ้านต่างท้องที่ไม่อนุมัติเบิกค่าเช่าซื้อต่างท้องที่ชอบแล้ว

  • 0 ตอบ
  • 424 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียน กรณีศึกษาการรับราชการอยู่กรุงเทพมหานคร แต่เช่าซื้อบ้านอยู่จจังหวัดนนทบุรี ต่อมาได้ทำเรื่องขออนุมัติเบิกค่าเช่าซื้อบ้านต่างท้องที่ ที่จังหวัดนนทบรี แต่หน่วยงานไม่อนุมัติเบิกค่าเช่าซื้อต่างท้องที่ที่จังหวัดนนทบรี "คำว่าท้องที่คือท้องที่ที่รับราชการในเขตหรือในอำเภอนั้น" กล่าวคือ การที่หน่วยงานไม่อนุมัติเบิกค่าเช่าซื้อต่างท้องที่ที่จังหวัดนนทบรี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คดีหมายเลขดำที่ อ. 204/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 724/2565 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2558/01012-580204-1f-650919-0000728180.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขดำที่ อ. 204/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 724/2565

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2558/01012-580204-4f-650919-0000728181.pdf