แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งและการหยุดปฏิบัติหน้าที่

  • 0 ตอบ
  • 299 อ่าน
1.แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2023/2/28840_1_1675740921018.pdf?time=1675896853241

2.ข้อหารือเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นโดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ประทับรับฟ้องแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร)

http://dn.core-website.com/public/dispatch_upload/backend/core_dispatch_312013_1.pdf

3.การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2023/2/28807_1_1675223185101.pdf?time=1675897036538

4.การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2023/1/28750_1_1674447317629.pdf?time=1675897471152

5.ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2023/2/28806_1_1675220434687.pdf?time=1675897036538

6.ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2023/1/28768_1_1674714587119.pdf?time=1675897471152

7.การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2023/1/28746_1_1674446731822.pdf?time=1675897575581
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08-02-2023, 23:49:45 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »