การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดประมาทต่อมามีคำสั่งลงโทษปลดออกไม่ชอบ

  • 0 ตอบ
  • 263 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดปลัดกระทรวง กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แต่ในการพจารณาเป็นการกระทำนิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดปลัดกระทรวง กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แต่ในการพจารณาเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ต่อมาหน่วยงานเอาสำเนาการไต่สวนจอง ป.ป.ช.มาลงโทษปลดออกจากราชการ กล่าวคือ การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดอื่นอกจากกาทุจริตต่อมาหน่วยงานเอาสำเนาการไต่สวนจอง ป.ป.ช.มาลงโทษปลดออกจากราชการ โดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่เปิดโอกาสได้รับทราบข้อกล่าวหาและได้มีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนและวิธรการที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวที่ลงโทษปลดออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพกถอนคำสั่งดังกล่าว มีผู้ขอมาครับท่าน คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 23/2555 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.82/2565 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2555/01011-550023-1f-650914-0000727682.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09-02-2023, 00:16:41 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »