นายอำเภอมีพฤติการณ์เพิ่มชื่อคนต่างด้าวในทะเบียนบ้านลงโทษไล่ออกจากราชการชอบแล้ว

  • 0 ตอบ
  • 149 อ่าน
1.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่นายอำเภอปลัดอำเภอมีพฤติการณ์เพิ่มชื่อคนต่างด้าวในทะเบียนบ้านโดยไม่ชอยด้วยกฎหมายจึงมีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มีคำสังลงโทษตัดเงินเดือนจำนวน 1 ขั้น ต่อมากรมการปกครองเห็นว่านายอำเภอมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทรางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาลของรัฐบาล  เป็นเหตุใหราชการเสียหายอย่างร้ายแรง และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จึงมีคำสั่งเพิ่มโทษเป็นให้ลงโทษไล่นายอำเภอออกจากราชการ กรณีที่มีพฤติการณ์เพิ่มชื่อคนต่างด้าวในทะเบียนบ้านจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว อ้างว่าการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประธานกรรมการสอบสวนแต่งตั้งนิติกรระดับ 8 สอบสวนนายอำเภอระดับ 8 ประกอบกับการแจ้งข้อกล่าวหาตามแบบ สว.3 หลายครั้ง ผู้ฟ้องคดีทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาเป็นอย่างดีไม่ได้หลงต่อสู้ กล่าวคือ ขั้นตอนการสอบสวนทางวินัยดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ข้ออ้างดังกล่าวของนายอำเภอ จึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยกฟ้อง  คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 3/2556 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 95/2565 (ค้นโดยนิติกรพร)

 https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2556/01011-560003-1f-651228-0000736937.pdf

2.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่นายอำเภอปลัดอำเภอมีพฤติการณ์เพิ่มชื่อคนต่างด้าวในทะเบียนบ้านโดยไม่ชอยด้วยกฎหมาย จึงมีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มีคำสังลงโทษตัดเงินเดือนจำนวน 1 ขั้น ต่อมากรมการปกครองเห็นว่านายอำเภอมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทรางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาลของรัฐบาล เป็นเหตุใหราชการเสียหายอย่างร้ายแรง และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จึงมีคำสั่งเพิ่มโทษเป็นให้ลงโทษไล่นายอำเภอออกจากราชการ กรณีที่มีพฤติการณ์เพิ่มชื่อคนต่างด้าวในทะเบียนบ้านจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 4/2556 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 79/2565 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2556/01011-560004-1f-650902-0000726798.pdf