• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ขอแนวทางการตอบข้อทักท้วงสตง.เรื่องการใช้job mix fomulaร่วม งานถนนแอสฟัลท์คอนกรีต

เริ่มโดย yut, 19-01-2023, 03:19:39

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

yut

ขอทราบแนวทางการตอบข้อทักท้วงสตง.เรื่องการใช้job mix fomulaร่วม งานถนนแอสฟัลท์คอนกรีตของผู้รับจ้าง