• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

เทศบาลตำบลไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างอ้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 27-06-2022, 23:43:39

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่เทศบาลตำบล..ไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างอ้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ให้เทศบาล..จ่ายเงินใหแก่ผู้รับจ้างพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมาย มีผู้ขอมาครับท่าน คดีหมายเลขแดงที่ อ. 641/2564 (ค้นโดยนิติกรพร) 28/06/2565

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2558/01012-581153-1f-640813-0000686107.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขแดงที่ อ. 641/2564

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2558/01012-581153-4f-640813-0000686108.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน