"ผลประโยชน์ทับซ้อน" นายกเทศมนตรีซื้อน้ำดื่มจากร้านบุตรชายให้พ้นจากตำแหน่งชอบแล้ว

  • 0 ตอบ
  • 911 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา "ผลประโยชน์ทับซ้อน" การที่นายกเทศมนตรีตำบล...ทำสัญาญาสั่งซื้อน้ำดื่มจากร้านบุตรชายของตนเอง กล่าวคื่อ นายกเทศมนตรีตำบล...จึงมีส่วนได้เสียทางตรงหรือทางอ้อม กับเทศบาลตำบล...ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัด..มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2555/01012-551041-1f-600913-0000605975.pdf