• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
 

กฎหมายพระราชกฤษฎีกาประกาศประกาศแก้ไขใหม่รู้ไว้ใช้ในการศึกษาหาความรู้

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 25-05-2022, 15:15:31

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

กฎหมายแก้ไขใหม่รู้ไว้ใช้ในการศึกษาหาความรู้
๑.พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลม่วงไข่ และตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๕ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/033/T_0019.PDF
๒.พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองลาด และตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๕ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/033/T_0022.PDF
๓.พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/032/T_0004.PDF
๔.พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๕ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/032/T_0023.PDF
๕.พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลดงลิง และตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/032/T_0033.PDF
๖.พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/032/T_0018.PDF
๗.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/032/T_0010.PDF
๘.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/032/T_0007.PDF
๙.ประกาศศาลปกครอง เรื่อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อบ. ๘๕/๒๕๖๕ ระหว่าง พันตำรวจโท โกเมศ ชูชมชื่น ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ที่ ๑ กับพวก รวม ๒ คน ผู้ถูกฟ้องคดี] (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/030/T_0021.PDF
๑๐.กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/029/T_0001.PDF
๑๑.ประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/114/T_0001.PDF
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน