ตัวอย่างการจัดทำข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๕

  • 0 ตอบ
  • 1350 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนตัวอย่างการจัดทำข้อบัญญัติ เช่น การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  การใช้น้ำประปา การจำหน่ายผลไม้และสินค้าพื้นเมืองจังหวัดระยองในบริเวณตลาดประชารัฐ ฯลฯ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๙ ตอน พิเศษ ๑๑๑ ง รวม ๕๐ เรื่อง
๑.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0001.PDF
๒.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง  พ.ศ. ๒๕๖๐ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0009.PDF
๓.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0014.PDF
๔.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เรื่อง การใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0029.PDF
๕.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0036.PDF
๖.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0055.PDF
๗.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0065.PDF
๘.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0068.PDF
๙.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0084.PDF
๑๐.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0097.PDF
๑๑.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0105.PDF
๑๒.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0113.PDF
๑๓.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0122.PDF
๑๔.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0126.PDF
๑๕.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0133.PDF
๑๖.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0151.PDF
๑๗.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0165.PDF
๑๘.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0168.PDF
๑๙.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เรื่อง การจำหน่ายผลไม้และสินค้าพื้นเมืองจังหวัดระยองในบริเวณตลาดประชารัฐองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค้นโดยนิติกรพร)  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0183.PDF
21:18 นิติกรพร ๒๐.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เรื่อง การป้องกัน และควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0189.PDF
๒๑.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0192.PDF
๒๒.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0200.PDF
๒๓.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0206.PDF
๒๔.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0216.PDF
๒๕.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0219.PDF
๒๖.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0235.PDF
๒๗.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0257.PDF
๒๘.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0265.PDF
๒๙.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0281.PDF
๓๐.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0285.PDF
๓๑.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0301.PDF
๓๒.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง การบริหารงานสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0305.PDF
๓๓.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ เรื่อง การบริหารกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0312.PDF
๓๔.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0314.PDF
๓๕.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0320.PDF
๓๖.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0333.PDF
๓๗.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0352.PDF
๓๘.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0359.PDF
๓๙.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0362.PDF
๔๐.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0365.PDF
๔๑.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0369.PDF
๔๒.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0371.PDF
๔๓.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0374.PDF
๔๔.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0376.PDF
๔๕.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0378.PDF
๔๖.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0384.PDF
๔๗.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0392.PDF
๔๘.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0395.PDF
๔๙.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0399.PDF
๕๐.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระพี้ดงพลับ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/111/T_0402.PDF