• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

กรณีเอกสารของทางราชการถูกปลวกทำลาย

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 21-03-2022, 06:41:16

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

กรณีศึกษาหนังสือหารือกรณีเอกสารของทางราชการถูกปลวกทำลาย (ค้นโดยนิติกรพร)
เอกสารของทางราชการที่ถูกปลวกทำลาย

เอกสารของทางราชการที่ถูกปลวกทำลาย http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTEROPM/DRAWER01/GENERAL/DATA0002/00002592.PDF
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน