การที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ทุจริตยักยอกเงินนายก อบต.ลงโทษไล่ออกชอบแล้ว

  • 0 ตอบ
  • 283 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนการที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ทุจริตยักยอกเงินโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ คณะกรรมการสอบสวนเห็นควรให้ลงโทษปลดออกจากราชการแต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือนต่อมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่งเรื่องรายงานผลการสอบสวนไปที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจารณาแล้วมีมติให้ไล่ออกจากราชการและต่อมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร )   

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-560607-1F-600824-0000604658.pdf