การนำรถยนต์ของทางราชการจอดไว้ที่หน้าบ้านต้องรับผิดทางวินัยและละเมิด

  • 0 ตอบ
  • 111 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ผู้อำนวยการกองช่างได้นำรถยนต์ของทางราชการจอดไว้ที่หน้าบ้านเป็นถนนสาธารณะแต่ไม่ได้นำไปจอดไว้ในบ้านของตนเองได้หายไปถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ระมัดระวังรักษาทรัพย์สินของทางราชการลงโทษปลดออกจากราชการและต้องรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนชอบด้วยกฎหมายแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร) 

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-551718-1F-610724-0000625208.pdf