การพักผ่อนต้องรอให้ผู้บังคับบัญชาอนุญาตก่อนจึงจะลาได้ถ้าไม่อนุญาตถือว่าขาดราชการ

  • 0 ตอบ
  • 474 อ่าน
การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อนุญาตให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาพักผ่อน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจึงขาดราชการ ต่อมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีคำสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนให้กับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวคือ ตามประกาศของ ก.อบต.จังหวัด การลาพักผ่อนต้องให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อนุญาตก่อนจึงจะลาหยุดได้ ดังนั้น การที่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อน จึงขาดราชการ การไม่เลื่อนเงินเดือนจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2549/01012-490414-1F-570619-0000134858.pdf