การไม่รับเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภามีความประพฤติและพฤติการณ์กระทำไม่เหมาะสม

  • 0 ตอบ
  • 269 อ่าน


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา การที่ครูให้ออกจากราชการ ได้ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประเภทวิสามัญ เพื่อประกอบอาชีพทนายความ แต่คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มีมติไม่รับเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา โดยให้เหตุผลว่า เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู แต่มีความประพฤติและพฤติการณ์กระทำไม่เหมาะสมลงโทษทางวินัยให้ออกจากราชการ ทำให้ได้รับความเสียหายไม่สามารถประกอบอาชีพทนายความได้ ขอให้เพิกถอนมติดังกล่าว กล่าวคือ การที่คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มีมติไม่รับเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร) 

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/09012-620191-1F-640930-0000690302.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17-01-2022, 00:14:53 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »