• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ประกาศ กกต.และคำสั่ง กกต.ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.สมาชิกสภา อบต.ใหม่

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 14-01-2022, 23:29:26

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ย่นระยะเวลาหรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ (ค้นและรวบรวมโดยนิติกรพร)
1.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ย่นระยะเวลาหรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0001.PDF
2.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๒/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0003.PDF
3.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๓/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0004.PDF
4.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๔/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0005.PDF
5.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๕/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0006.PDF
6.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0007.PDF
7.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0008.PDF
8.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0009.PDF
9.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๙/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0010.PDF
10.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0011.PDF
11.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เขตเลือกตั้งที่ ๑๕ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0012.PDF
12.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๒/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0013.PDF
13.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๓/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เขตเลือกตั้งที่ ๑๘ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0014.PDF
14.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0015.PDF
15.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๕/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0016.PDF
16.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๖/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0017.PDF
17.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๗/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0018.PDF
18.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0019.PDF
19.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๙/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ใหม่ (ค้นโดยนิติกรพร)  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0020.PDF
20.คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๑ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ วรรคสาม มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๙ วรรคสี่ หรือไม่ และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม่ [ระหว่าง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ผู้ร้อง - ผู้ถูกร้อง] (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/004/T_0021.PDF
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน