การจ่ายเงินสะสมก่อสร้างศาลาฌาปนสถานให้แก่วัด สตง.ให้คืนเงินต้องคืนหรือไม่

  • 0 ตอบ
  • 380 อ่าน


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่อำเภอมีคำสั่งให้รองปลัดเทศบาลชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลจำนวน 300,000 บาท ในฐานะผู้ลงนามในฎีการเบิกจ่ายเงินแทนปลัดเทศบาล กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่ดินภูมิภาคที่ ..ได้เข้าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และวันที่ 30 กันยายน 2552 ของเทศบาล พบว่า การจ่ายขาดเงินสะสมเพื่ออุดหนุนโครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถานให้แก่วัด จำนวน 4,000,000 บาท ตามมติของสภาเทศบาล.. ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริรับรับผิดทางละเมิด โดยนายอำเภอจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงรับรับผิดทางละเมิด ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงรับรับผิดทางละเมิดเห็ว่าการจ่ายเงินดังกล่าวไม่เป็เหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหาย และได้ส่งสำนวนดังกล่าวให้กระทรวงการคลังพิจารณา ต่อมากรมบัญชีกลางเห็นว่าการจ่ายชาดเงินสะสมดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับผิดในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเสียสาย จำนวน 4,000,000 บาท คิดเป็นเงิน 2,000,000 บาท นายอำเภอจึงมีคำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เทศบาล โดยให้รองปลัดเทศบาลชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลจำนวน 300,000 บาท รองปลัดเทศบาลจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือแจ้งยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครอง รองปลัดเทศบาลเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย การก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ไม่ทำให้เทศบาลได้รับความเสียหาย กล่าวคือ การจ่ายขาดเงินสะสมเพื่ออุดหนุนโครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถานให้แก่วัด จำนวน 4,000,000 บาท ตามมติของสภาเทศบาล เป็นไปตามข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 เป็นการจ่ายขาดเงินสะสมไม่ต้องตรางบประมาณแต่อย่างใด การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดเห็นว่าหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 ไม่อาจเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณได้ จึงเป็การตีความไม่ถูกต้อง ดั้งนั้น ให้เพิกถอนคำสั่งของอำเภอที่ให้รองปลัดเทศบาลชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลจำนวน 300,000 บาทโดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่มีคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นต้นไป มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/08012-610035-1F-641006-0000690688.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25-11-2021, 00:00:34 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »