การที่เทศบาลสอบแข่งขันพนักงานเทศบาลไม่ชอบการให้พ้นจากตำแหน่งจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

  • 0 ตอบ
  • 774 อ่าน


กรณีศึกษาการสอบเทศบาลสอบแช่งขันเพื่อบรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ในลำดับที่ 1 และขึ้นบัญชีไว้ 9 คน ต่อมาได้โอน (ย้าย) มาเทศบาลในจังหวัด อื่น โดย ก.ท.จังหวัด ได้ตรวจพบว่าการจัดสอบแช่งขันเพื่อบรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลไม่เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโดยการสอบสอบแช่งขันเพื่อบรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จังหวัดจึงได้มีหนังสือหารือ ก.ท.ต่อมาได้มีหนังสือสำนักงาน ก.ท.พิจารณาเห็นว่าเมื่อหน่วยงานกลางในการจัดสอบแข่งขันไม่ใช่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐจึงทำให้การสอบแข่งขันไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป มติของ ก.จ.จ.ก.ท.จ.และ ก.อบต.จังหวัด จึงไม่ชอด้วยกฎหมาย กล่าวคือ จึงให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนพ้นจากตำแหน่ง ให้ยกเลิกคำสั่งรับโอน (ย้าย) ให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งของเทศบาล ดังนั้น การให้พ้นจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน การให้ยกเลิกคำสั่งรับโอน (ย้าย) ให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งของเทศบาล จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร) 06/10/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/03012-620010-1F-640714-0000684356.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06-10-2021, 23:04:25 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »