• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

"ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมน้ำท่วมเป็นเหุตสุดวิสัยในการขอขยายเวลาลดค่าปรับได้หรือไม่"

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 05-10-2021, 12:26:07

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

https://www.nitikon.com/index.php?action=dlattach;topic=181898.0;attach=275;image" style="height:540px; width:720px" />

นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา "น้ำท่วมเป็นเหุตสุดวิสัยในการขอขยายเวลาและลดค่าปรับ" การที่ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมตามสัญญา โดยอ้างว่ามีน้ำท่วมขอขยายระยะเวลาถือเป็นเหตุสุดวิสัยและขอลดค่าปรับกับเทศบาลได้หรือไม่ อย่างไร กล่าวคือ เทศบาลมีสิทธิปรับผู้รับจ้างนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาจ้างจนถึงวันที่มีการส่งมอบงานแล้วเสร็จ รวม 159 วัน คิดเป็นเงิน 146,916 บาท หรือร้อยละ 15.9 ของวงเงินค่าจ้าง และแม้ว่า ค่าปรับจะเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกรณีมีการผิดสัญญา แต่หากเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วนศาลย่อมมีอำนาจ ลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ ตามมาตรา 383 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้รับจ้างไม่เข้าท้างานโดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดี มิได้ให้ความสำคัญกับข้อสัญญาและการบรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญา โดยหากตั้งใจปฏิบัติตามสัญญาก็มีความสามารถที่จะกระทำได้ เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเทศบาลที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากท่อลอดเหลี่ยมภายในกำหนดเวลา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้สอยของประชาชนตามโครงการที่ของบประมาณไว้ จึงเห็นว่าการปรับผู้รับจ้าง ที่ส่งมอบงานล่าช้าเป็นเวลา 159 วัน ชอบด้วยสัญญาและกฎหมายแล้วโดยไม่มีเหตุที่ศาลจะลดค่าปรับให้แต่อย่างใด มีผู้ขอมาครับท่าน(ค้นโดยนิติกรพร) 05/10/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/01012-600263-1F-630930-0000668331.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน