"ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมน้ำท่วมเป็นเหุตสุดวิสัยในการขอขยายเวลาลดค่าปรับได้หรือไม่"

  • 0 ตอบ
  • 835 อ่าน


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา "น้ำท่วมเป็นเหุตสุดวิสัยในการขอขยายเวลาและลดค่าปรับ" การที่ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมตามสัญญา โดยอ้างว่ามีน้ำท่วมขอขยายระยะเวลาถือเป็นเหตุสุดวิสัยและขอลดค่าปรับกับเทศบาลได้หรือไม่ อย่างไร กล่าวคือ เทศบาลมีสิทธิปรับผู้รับจ้างนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาจ้างจนถึงวันที่มีการส่งมอบงานแล้วเสร็จ รวม 159 วัน คิดเป็นเงิน 146,916 บาท หรือร้อยละ 15.9 ของวงเงินค่าจ้าง และแม้ว่า ค่าปรับจะเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกรณีมีการผิดสัญญา แต่หากเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วนศาลย่อมมีอำนาจ ลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ ตามมาตรา 383 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้รับจ้างไม่เข้าท้างานโดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดี มิได้ให้ความสำคัญกับข้อสัญญาและการบรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญา โดยหากตั้งใจปฏิบัติตามสัญญาก็มีความสามารถที่จะกระทำได้ เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเทศบาลที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากท่อลอดเหลี่ยมภายในกำหนดเวลา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้สอยของประชาชนตามโครงการที่ของบประมาณไว้ จึงเห็นว่าการปรับผู้รับจ้าง ที่ส่งมอบงานล่าช้าเป็นเวลา 159 วัน ชอบด้วยสัญญาและกฎหมายแล้วโดยไม่มีเหตุที่ศาลจะลดค่าปรับให้แต่อย่างใด มีผู้ขอมาครับท่าน(ค้นโดยนิติกรพร) 05/10/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/01012-600263-1F-630930-0000668331.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06-10-2021, 00:07:04 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »