การฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน

  • 0 ตอบ
  • 373 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรัยนกรณีศึกษาการฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน กล่าวคือ การที่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วยกฟ้อง💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/09012-610240-1F-640303-0000677235.pdf