• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

การขอให้ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม.ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในซอย

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 22-09-2021, 15:54:43

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการร้องขอให้ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม.ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในซอยจึงไม่ถือว่าผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งและ กทม.ละเลยต่อหน้าที่แต่อย่างใด💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/09012-600207-1F-640322-0000678180.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน