• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
 

ฟ้องให้คืนเงินค่าอบรมหลักสูตร ก.ศป. ได้ใช้เงินไปแล้วไม่มีเงินเหลืออยู่ไม่ต้องคืน

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 19-09-2021, 07:19:07

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

https://www.nitikon.com/index.php?action=dlattach;topic=181891.0;attach=265;image" />

นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา การที่กรมการพัฒนาชุมชนฟ้องขอให้คืนเงินค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 2 กับนักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 99,000 บาท ให้คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับทางราชการ กล่าวคือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชื่อโดยสุจริตว่า เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ จึงเป็นกรณีที่นักวิชาการพัฒนาชุมชนได้ใช้เงินไปแล้ว ไม่มีเงินเหลืออยู่จึงไม่ต้องคืน ดังนั้น นักวิชาการพัฒนาชุมชน จึงไม่ต้องคืนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรมการพัฒนาชุมชนแต่อย่างใด (ยกฟ้อง) 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 19/09/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/09012-620027-1F-640701-0000683542.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน