รวมข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔รวมข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔
  • 0 ตอบ
  • 503 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 08-09-2564, 23:21:40 »


๑.ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0011.PDF ๒.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0017.PDF ๓.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0020.PDF ๔.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0030.PDF ๕.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0038.PDF ๖.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0047.PDF ๗.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0056.PDF ๘.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0074.PDF ๙.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0076.PDF ๑๐.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖๒ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0089.PDF ๑๑.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0101.PDF ๑๒.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๒ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0103.PDF ๑๓.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0106.PDF ๑๔.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาก้อง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0110.PDF ๑๕.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0115.PDF ๑๖.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0120.PDF ๑๗.ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0126.PDF ๑๘.ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0142.PDF ๑๙.ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0150.PDF ๒๐.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0160.PDF ๒๑.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0167.PDF ๒๒.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0189.PDF ๒๓.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0206.PDF ๒๔.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0220.PDF ๒๕.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0230.PDF ๒๖.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0237.PDF
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09-09-2564, 07:03:36 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »