การรวบรวมข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลประกาศราชกิจจานุเบกษา 3 กันยายน 2564การรวบรวมข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลประกาศราชกิจจานุเบกษา 3 กันยายน 2564
  • 0 ตอบ
  • 828 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 05-09-2564, 03:52:25 »


๑.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0001.PDF ๒.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0007.PDF ๓.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0011.PDF ๔.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0016.PDF ๕.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0019.PDF ๖.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0023.PDF ๗.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0026.PDF ๘.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง ควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0031.PDF ๙.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๒ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0038.PDF ๑๐.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0046.PDF ๑๑.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0055.PDF ๑๒.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0062.PDF ๑๓.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0065.PDF ๑๔.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0070.PDF ๑๕.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0072.PDF ๑๖.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0075.PDF ๑๗.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0078.PDF ๑๘.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0081.PDF ๑๙.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0084.PDF ๒๐.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0091.PDF ๒๑.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0097.PDF ๒๒.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0109.PDF ๒๓.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0114.PDF ๒๔.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0118.PDF ๒๕.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0127.PDF ๒๖.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0142.PDF ๒๗.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0145.PDF ๒๘.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0154.PDF ๒๙.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0168.PDF ๓๐.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลริม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0187.PDF ๓๑.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0190.PDF ๓๒.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0201.PDF ๓๓.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0208.PDF ๓๔.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0216.PDF ๓๕.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0219.PDF ๓๖.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0224.PDF ๓๗.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0227.PDF ๓๘.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0231.PDF ๓๙.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0236.PDF ๔๐.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0240.PDF ๔๑.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลซำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0257.PDF ๔๒.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0273.PDF ๔๓.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/207/T_0285.PDF
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:05:08 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »