นายก อบต.มีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล 0.5 ขั้น ชอบหรือไม่นายก อบต.มีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล 0.5 ขั้น ชอบหรือไม่
  • 0 ตอบ
  • 309 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 03-09-2564, 23:03:54 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 ให้กับพนักงานส่วนตำบล (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 0.5 ขั้นตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทะธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้พิจารณามานั้น คำสั่งดังกล่าวจะด้วยกฎหมายหรือไม่ กล่าวคือ วงเงินในการพิจารณาขั้นเงินเดือนดังกล่าวไม่เพียงพอประกอบกับไม่มีผู้ใดโดดเด่นเห็นควรให้คะแนนในระดับเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวขององคการบริหารส่วนตำบลที่เลื่อขั้นให้ 0.5 ขั้นให้แก่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/03012-580186-1F-610822-0000626680.pdf 2.นิติกรพรขอนำเรียนการที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ 1 ขั้น แต่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แค่ 0.5 ขั้น ส่วนข้าราชการคนอื่นมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ 1 ขั้น กันหมดทุกคน ผู้บังคับบัญชาอ้างว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยจึงเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เท่านี้ โดยผู้บังคับบัญชาไม่นำแฟ้มผลงานมาประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเฉพาะส่วนที่ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-550085-1F-610827-0000626955.pdf 3.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี) กรณีการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น ให้ข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ (ผู้ฟ้องคดี) ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง ส่วนข้าราชการครูคนอื่นที่ได้คะแนนต่ำกว่าตนหลายคน แต่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น กล่าวคือ การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ (ผู้ฟ้องคดี) ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง 0.5 ขั้น นั้น จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเฉพาะส่วนของผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการพิจารณาออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ให้ผู้ฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด มีผู้ขอมาครับท่าน💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 14/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/01012-570114-1F-640326-0000678631.pdf 4.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นโดยไม่แจ้งผลการประเมิน💥ระบบเปิด💥 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 ตามหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2540 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียง 0.5 ขั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่มีส่วนรับทราบผลการประเมิน จึงร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม แต่ได้รับการชี้แจงว่าการพิจารณาความดีความชอบเหมาะสมแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรายผู้ฟ้องคดีและเพิกถอนหนังสือแจ้งผลการพิจารณาร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามโดย (ระบบเปิด) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 ตามหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2540 มีสาระสำคัญเพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการมีความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ดังนั้น การแจ้งการประเมินและผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบ จึงเป็นวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นผู้ประเมินมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบก่อนที่ผู้มีอำนาจจะออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เมื่อผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีได้ให้คะแนนในแบบการประเมิน แต่มิได้ดำเนินการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ตามหลักเกณฑ์ของหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2540 โดยมิได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงให้ความเห็นหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมินแต่อย่างใดและมิได้แจ้งผลการประเมินให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เมื่อขั้นตอนการประเมินและการแจ้งผลการประเมินเป็นวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้มีอำนาจออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีจะต้องถือปฏิบัติ ดังนั้น การที่ไม่ได้แจ้งผลการประเมินให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ย่อมถือเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่เลื่อนเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยร้องทุกข์ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-551011-1F-590511-0000573314.pdf 5.นิติกรพรขอนำเรียนการที่พนักงานส่วนตำบลได้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้ฟ้องคดีที่ จำนวน 1 ขั้น ให้ผู้ฟ้องคดีที่ 2 จำนวน 1.5. ขั้น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เลือนเลื่อน 0.5 ขั้น ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พ้นจากตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ให้พนักงานส่วนตำบลทั้งสองคนเหลือเพีียง 0.5 ขั้น ส่วนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนให้ตนเอง จำนวน 1 ขั้น พนักงานส่วนตำบลทั้งสองคนเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การที่มิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและมิได้แจ้งผลการประเมินให้พนักงานส่วนตำบลทั้งสองทราบก่อนออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน จึงเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการพิจารณามีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลทั้งสองคนให้ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-551798-1F-630716-0000661065.pdf 6.นิติกรพรขอนำเรียนการฟ้องนายก ทต.หนองป่าครั่่ง ไม่เลื่อนขั้นมาสายเกินกำหนดชอบแล้วยกฟ้อง http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/03012-570059-1F-590510-0000573278.pdf 7.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการขาดราชการ การที่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยื่นใบลาพักผ่อน แต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อนุญาต ให้ลาพักผ่อนเป็นการออกคำสั่งโดยมีเหตุผลและคำนึงถึงประโยชน์ของราชการและไม่ปรากฏว่าได้กระทำไป โดยมีอคติโกรธเคืองหรือกลั่นแกล้งแต่อย่างใด กล่าวคือ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้อนุญาตให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาพักผ่อนจึงเป็นการขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ดังนั้น การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยกฟ้อง (ค้นโดยนิติกรพร) http://admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2549/01012-490414-1F-570619-0000134858.pdf 8.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการไม่แจ้งผลการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนจึงไม่ชอบ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-551011-1F-590511-0000573314.pdf 9.นิติกรพรขอนำเรียนการที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ 1 ขั้น แต่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แค่ 0.5 ขั้น ส่วนข้าราชการคนอื่นมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ 1 ขั้น กันหมดทุกคน ผู้บังคับบัญชาอ้างว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยจึงเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เท่านี้ โดยผู้บังคับบัญชาไม่นำแฟ้มผลงานมาประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเฉพาะส่วนที่ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-550085-1F-610827-0000626955.pdf 10.นิติกรพรขอนำเรียนการที่ข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่สายเกินกำหนดนายกเทศมนตรีมีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนชอบแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร อบ.3/2559) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/03012-570059-1F-590510-0000573278.pdf 11.นิติกรพรขอนำเรียนการที่นายกเทศมนตรีเลื่อนขั้นเงินเดือนให้รองปลัดเทศบาลเพียงครึ่งขั้นแต่ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ในระดับดีเด่นการที่นายกเทศมนตรีไม่เลื่อนเงินเดือนตามผลของการประเมินของผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการกลั่นกรองจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น จึงให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนรองปลัดใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายภายใน 60 วัน💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2553/01012-530768-1F-551029-0000109098.pdf แต่คดีนี้ยกฟ้อง อ.198/2559 http://admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-550082-1F-590608-0000575869.pdf 12.นิติกรพรขอนำเรียนการที่ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น แต่เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ให้คนอื่น 2 คนแทนจึงไม่เป็นธรรมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวคือ ตามกรณีดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น จึงให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเฉพาะส่วนที่สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้อำนวยการโรงเรียนโดยให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-550523-1F-630410-0000657058.pdf 13.การที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งเลื่่อนขั้นเงินเดือนให้รองปลัดเทศบาลเพียง 0.5 ขั้น ไม่เป็นไปตามข้อ 224 และข้อ 242 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เนื่องจากรองปลัดเทศบาลได้รับคะแนนประเมินจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในระดับดีเด่นและเห็นควรให้เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น กล่าวคือ การที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งเลื่่อนขั้นเงินเดือนให้รองปลัดเทศบาลเพียง 0.5 ขั้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้รองปลัดเทศบาล 0.5 ขั้น และให้นายกเทศมนตรีมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวให้แก่รองปลัดเทศบาลใหม่ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2553/01012-530768-1F-551029-0000109098.pdf 14.นิติกรพรขอนำเรียนการที่นายกองค์การบริการส่วนตำบลได้มีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้นักบริหารงานทั่วไป 1 ขั้น แต่ไม่ปรากฏผลงานเด่นชัดจึงเสนอให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แค่ 0.5 ขั้น ดั้งนั้น นายกองค์การบริการส่วนตำบลมีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้นักบริหารงานทั่วไป 0.5 ขั้น จึงเป็นการใช้ดุลพิจที่ชอบแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/03012-580187-1F-620130-0000634930.pdf 15.การพิจารณาช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางกรณีศึกษา การที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 ให้กับปลัดเทศบาล 0.5 ขั้น เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินซึ่งปลัดเทศบาลก็ยอมรับว่าได้รับคะแนนประเมินเพียงร้อยละ 75.50 ปลัดเทศบาลจึงมีสิทธิจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพียง 0.5 ขั้น แม้จะมีการประเมินและออกคำสั่งใหม่ปลัดเทศบาลก็ย่อมไม่มีสิทธิที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมากกว่าเดิม กล่าวคือ คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ดังกล่าว แม้จะฟังได้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ไม่ทำให้ปลัดเทศบาลได้รับความเสียหาย และไม่เป็นการละเมิดแต่อย่างใด จึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ปลัดเทศบาลแต่อย่างใด มีผู้ขอมาครับท่าน💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/03012-580207-1F-631103-0000670561.pdf 16.กรณีศึกษาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ 0.5 ขั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นิติกรพรขอนำเรียนการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ 0.5 ขั้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03012-600252-1F-630730-0000661943.pdf 17.นิติกรพรขอนำเรียนการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ 0.5 ขั้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03012-600188-1F-630804-0000662371.pdf 18.นิติกรพรขอนำเรียนการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีคำสั่งไม่ลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ตามผลการประเมินและไม่แจ้งผลการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ จึงไม่เป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ให้เพิกถอนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เฉพาะส่วนของผู้ฟ้องคดี โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03012-590125-1F-610227-0000617050.pdf 19.นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางการศึกษาการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนการที่นายกเทศมนตรีตำบลจอไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล 1 ขั้น แต่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แค่ 0.5 ขั้น ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าว เมื่อนำผลการประเมินมาคำนวณเงินที่ต้องใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพบว่าเกินวงเงินที่พึงจะเลื่อนได้จึงต้องจำเป็นต้องตัดหรือปรับปรุงผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่นออกบางส่วนเพื่อให้อยู่ในวงเงินที่สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ กล่าวคือ เมื่อทราบผลการประเมินจากผู้บังคับบัญชาแต่ไม่ได้โต้แย้งผลการประเมินดังกล่าว ดังนั้น การเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/03012-580197-1F-630618-0000659395.pdf 20.นิติกรพรขอนำเรียนการณีศึกษานายกเทศมนตรีไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนอ้างกระด่างกระเดื่องผู้บังคับบัญชาไม่ชอบ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_110613_104919.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:06:37 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »