ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งการดำเนินการทางวินัยของพนักงาน การออกจากงานระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งการดำเนินการทางวินัยของพนักงาน การออกจากงาน
  • 0 ตอบ
  • 113 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 02-09-2564, 23:27:48 »
1.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกพนักงานและการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน (อนุ ก.กกต.) พ.ศ. 2564 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/055/T_0032.PDF

2.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงาน พ.ศ. 2564 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/055/T_0037.PDF

3.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยของพนักงาน การสั่งพักงานและให้ออกจากงานไว้ก่อน พ.ศ. 2564 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/055/T_0040.PDF

4.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2564 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/055/T_0069.PDF

5.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2564 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/055/T_0075.PDF

6.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการออกจากงานของพนักงาน พ.ศ. 2564 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/055/T_0086.PDF

7.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2564💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/055/T_0089.PDF