อบต.ขอยุบกรอบพนักงานจ้าง ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบพนักงานจ้างอ้างว่าเสียหายชอบหรือไม่อบต.ขอยุบกรอบพนักงานจ้าง ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบพนักงานจ้างอ้างว่าเสียหายชอบหรือไม่
  • 0 ตอบ
  • 806 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 31-08-2564, 23:32:54 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่พนักงานจ้างฟ้องคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลขอให้มีการลดกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรพยากรบุคคลต่อมาคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดได้มีมติเห็นชอบให้ยุบกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลได้ต่อสัญญาจ้างให้อีก 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2563 พนักงงานจ้างจึงไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย กล่าวคือ พนักงานจ้างเห็นว่าการยุบกรอบอัตรากำลัง 3 ปีตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลยังมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 40 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และการยุบกรอบอัตรากำลังเป็นการแจ้งให้ทราบด้วยวาจาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานจ้างจึงได้นำคคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนมติดังกล่าว ต่อมาศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำฟ้องของพนักงานจ้างไว้พิจารณา เนื่องจากไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายประกอบกับศาลปกครองสูงสุดก็ไม่รับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาเช่นกัน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 01/09/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2563/03013-630018-2F-640330-0000678803.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:08:14 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »