การซื้อที่ดิน น.ส.3 มาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนต่อมาเพิกถอน น.ส.3 จึงไม่ชอบการซื้อที่ดิน น.ส.3 มาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนต่อมาเพิกถอน น.ส.3 จึงไม่ชอบ
  • 0 ตอบ
  • 371 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 29-08-2564, 15:17:15 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่นายอำเภอ ม.ออกเอกสารสิทธิหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อมาชาวบ้านซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ต่อมามีหนังสือจากสำนักงานที่ดินจังหวัด และมีคำสั่งจากกรมที่ดินเพิกถอน น.ส.3 ดังกล่าว เนื่องจากนำใบจองของผู้อื่นมาเป็นหลักฐานการออก น.ส.3 และที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฯ ซึ่งเป็นที่ดินสงวนหวงห้ามมิให้ออกใบจอง ใบจองจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การที่ชาวบ้านผู้ซื้อที่ดิน น.ส.3 แปลงดังกล่าวซื้อมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน เห็นว่าการออก น.ส.3 เลขที่ 496 เป็นการออกดดยเจ้าหน้าที่ย่อมเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายจึงสามารถโอนและซื้อขายกันได้ เมื่อกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอน น.ส.3 จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น กรมที่ดิน ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ชาวบ้านพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินค่าเสียหาย และดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันที่ 11 เมษยน 2564 เป็นต้นไป ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อละ 2 ต่อปีของต้นเงินค่าเสียหาย (ค้นโดยนิติกรพร)💥 26/08/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-590622-1F-640709-0000684173.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:13:49 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »