ตัวอย่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 2564ตัวอย่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 2564
  • 0 ตอบ
  • 1181 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 29-08-2564, 14:32:19 »


นิติกรพรขอนำเรียนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป 1.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง การบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง พ.ศ. ๒๕๖๐💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0046.PDF 2.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0053.PDF 3.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖๐💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0059.PDF 4.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0071.PDF 5.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0079.PDF 6.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0083.PDF 7.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0099.PDF 8.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0106.PDF 9.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0112.PDF 10.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0120.PDF 11.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.sohttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0131.PDF 12.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0140.PDF 13.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0144.PDF 14.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0151.PDF 15.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0164.PDF 16.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0178.PDF 17.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0186.PDF 18.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0187.PDF 19.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0190.PDF 20.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0198.PDF 21.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0202.PDF 22.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0206.PDF 23.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0210.PDF 24.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0216.PDF 25.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0219.PDF 26.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0227.PDF 27.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0231.PDF 28.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0238.PDF 29.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0250.PDF 30.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0254.PDF 31.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๑💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0257.PDF 32.ข้อบัญญัติตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. ๒๕๖๓ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0264.PDF 33.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0269.PDF 34.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๓💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0283.PDF 35.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0286.PDF 36.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0294.PDF 37.ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0001.PDF 38.ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/199/T_0032.PDF
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:15:02 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »