อบจ.ไม่ต่อสัญญจ้างอ้างประเมินไม่ผ่านไม่นำระบบเปิดตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้ไม่ชอบอบจ.ไม่ต่อสัญญจ้างอ้างประเมินไม่ผ่านไม่นำระบบเปิดตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้ไม่ชอบ
  • 0 ตอบ
  • 2368 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 26-08-2564, 00:24:02 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้อำนวยกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเมินพนักงานจ้างต่ำกว่าระดับดีสองครั้งติดต่อกันตามสัญญาจ้าง แต่ไม่แจ้งผลการประเมินไม่ได้มีการนำระบบเปิดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 มาใช้กับพนักงานจ้าง และไม่ได้นำผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั้งหมดมาใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งสองครั้ง จึงเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลิกจ้างพนักงานจ้างตามมติ ก.จ.จ.จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้พนักงานจ้างได้รับความเสียหาย ต้องรับผิดทางละเมิด ดังนั้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชดใช้ค่าเสียหายให้กับพนักงานจ้างพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 26/08/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-560380-1F-640628-0000683120.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:18:13 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »