เทศบาลจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำแต่ไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างไม่ชอบเทศบาลจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำแต่ไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างไม่ชอบ
  • 0 ตอบ
  • 320 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 20-08-2564, 07:07:12 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่เทศบาลจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วและมีการตรวจรับการจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่เทศบาลไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างอ้างว่าขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ จากสำนักงบประมาณเข้ามาล่าช้าหากเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็จะเป็นการกระทำที่ขัดต่อระเบียบ และจะได้รับโทษทางอาญาฐานกระทำผิดต่อหน้าที่ ได้ กล่าวคือ เห็นว่าการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างพิพาทไม่อานำเรื่องดังกล่าวอันเป็นขั้นตอนภายในของเทศบาลมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างต้องล่าช้าออกไปหาได้ไม่ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดั้งนั้น เทศบาลต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างให้ให้ชำระดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/01012-610687-1F-640224-0000676676.pdf ADMINCOURT.GO.TH
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:21:06 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »