มาตรฐานและคู่มือการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์

  • 0 ตอบ
  • 267 อ่าน


หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0311.1/ว 1283. ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2540 เรื่อง การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.songkhladopa.go.th/.../20140725112323qjpyk.pdf คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่สาธารณะ💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.dol.go.th/publicland/Documents/4.pdf มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.oic.go.th/.../GENERAL/DATA0000/00000140.PDF
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2021, 09:21:56 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »