กรรมการสอบละเมิดและวินัยชุดเดียวกันการสอบข้อเท็จจริงกับวินัยชุดเดียวชอบหรือไม่

  • 0 ตอบ
  • 747 อ่าน


1.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยชุดเดียวกัน (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_070513_160150.pdf 2.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการสอบสวนข้อเท็จจริงกับวินัยเป็นกรรมการชุดเดียวกันไม่เป็นกลางไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค้นโดยนิติกรพร) http://admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_260416_112807.pdf 3.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยคนเดียวกันต่อมาลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการจึงไม่เป็นกลางจึงไม่ชอบด้วยรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น การที่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โดยให้ดำเนินการทางวินัยใหม่ให้ถูกต้องต่อไป มีผู้ขอมาครับท่าน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01011-560026-1F-610605-0000622329.pdf 4.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ปกครองถูกกล่าวหาว่าทุจรติจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนโดยเรียกรับเงินค่าตอบแทน ต่อมามีการสืบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยและมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ แต่กรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกับกรรมการสอบสวนทางวินัยคนเดียวกัน กล่าวคือ การลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการจึงไม่เป็นกลางจึงไม่ชอบด้วยรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น การที่มีคำสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ปกครองไล่ออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โดยให้ดำเนินการทางวินัยใหม่ให้ถูกต้องต่อไป มีผู้ขอมาครับท่าน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/01012-540748-1F-580326-0000548996.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2021, 09:24:24 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »