ผู้บังคับบัญชาไม่คุวบคุมดูแลลูกน้องเป็นเหตุให้ทุจริตต้องรับผิดทางละเมิดวินัย

  • 0 ตอบ
  • 1150 อ่าน1.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา การที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีมีคำสั่งให้รับผิดทางละเมิดการไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ จนเป็นเหตุให้นางสาว ก.ทุจริต โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ต่อมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลมคำสั่งลงโทษไล่นางสาว ก.ออกจากราชการ กล่าวคือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนางสาว ก.จึงเป็นช่องทางในการทุจริต ต้องรับผิดทางละเมิดไม่เกินส่วนของตน แต่การออกคำสั่งดังกล่าวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่เป็นกลาง ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เฉพาะส่วนที่ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้องรับผิดทางละเมิด 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/01012-540421-1F-580721-0000552650.pdf 2.นิติกรพรขอนำเรียนกรณศึกษาการที่ลูกพี่ปล่อยปละเลยต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ลูกน้องยักยอกเงิน ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ลูกพี่หาพ้นความรับผิดไม่ กล่าวคือ การที่นายกเทศมนมีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการและคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมีมติยีนตามคำสั่างดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 (ฉบับเต็ม) https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-561515-1F-610718-0000624920.pdf และฉบับย่อ http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_220719_092204.pdf 3.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่ลูกน้องทุจริต ลูกพี่ต้องรับผิดทางละเมิด 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_121212_235630.pdf


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2021, 09:23:31 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »