การเงินไม่ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินตามระเบียบมีการยักยอกเงินต้องรับผิดทางละเมิดการเงินไม่ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินตามระเบียบมีการยักยอกเงินต้องรับผิดทางละเมิด
  • 0 ตอบ
  • 633 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 17-08-2564, 23:43:57 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษากรณีศึกษา📌การเงิน📌 การเงินมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินไม่ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนอบรมจึงไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นเป็นช่องทางให้นางสาว ก.มีการทุจริตยักยอกเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย กล่าวคือ การกระทำดังกล่าวของการเงินจึงเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางมหาวิทยาลัย ม. ดังนั้น คำสั่งที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางมหาวิทยาลัยจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยกฟ้อง มีผู้ขอมาครับท่าน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 18/08/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/01012-540975-1F-590531-0000575176.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:25:21 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »