ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นไม่แจ้งผลการประเมินไม่ชอบผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นไม่แจ้งผลการประเมินไม่ชอบ
  • 0 ตอบ
  • 667 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 15-08-2564, 01:10:01 »


1.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นโดยไม่แจ้งผลการประเมิน💥ระบบเปิด💥 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 ตามหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2540 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียง 0.5 ขั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่มีส่วนรับทราบผลการประเมิน จึงร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม แต่ได้รับการชี้แจงว่าการพิจารณาความดีความชอบเหมาะสมแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรายผู้ฟ้องคดีและเพิกถอนหนังสือแจ้งผลการพิจารณาร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามโดย (ระบบเปิด) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 ตามหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2540 มีสาระสำคัญเพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการมีความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ดังนั้น การแจ้งการประเมินและผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบ จึงเป็นวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นผู้ประเมินมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบก่อนที่ผู้มีอำนาจจะออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เมื่อผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีได้ให้คะแนนในแบบการประเมิน แต่มิได้ดำเนินการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ตามหลักเกณฑ์ของหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2540 โดยมิได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงให้ความเห็นหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมินแต่อย่างใดและมิได้แจ้งผลการประเมินให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เมื่อขั้นตอนการประเมินและการแจ้งผลการประเมินเป็นวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้มีอำนาจออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีจะต้องถือปฏิบัติ ดังนั้น การที่ไม่ได้แจ้งผลการประเมินให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ย่อมถือเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่เลื่อนเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยร้องทุกข์ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-551011-1F-590511-0000573314.pdf 2.นิติกรพรขอนำเรียนการณีศึกษานายกเทศมนตรีไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนอ้างกระด่างกระเดื่องผู้บังคับบัญชาไม่ชอบ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_110613_104919.pdf 3.นิติกรพรขอนำเรียนกรกณีศึกษานักวิชาการสุขภิบาลไม่มีผลงานไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนชอบแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_100713_134248.pdf 4.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกาาการไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนอ้างว่าไม่แจ้งผลการประเมินแต่ให้ชี้แจงภายหลังชอบแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/admincourt_journal/everyorganization/50.pdf 5.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เพียง 0.5 ขั้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/personnel_section/resources/file_download/1511936051.pdf 6.💥นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา💥การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี) กรณีการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น ให้ข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ (ผู้ฟ้องคดี) ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง ส่วนข้าราชการครูคนอื่นที่ได้คะแนนต่ำกว่าตนหลายคน แต่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น กล่าวคือ การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ (ผู้ฟ้องคดี) ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง 0.5 ขั้น นั้น จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเฉพาะส่วนของผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการพิจารณาออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ให้ผู้ฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด มีผู้ขอมาครับท่าน💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 14/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/01012-570114-1F-640326-0000678631.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:27:22 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »