อบต.ไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างอ้างว่าไม่ถูกต้องตามแบบแปลน อบต.ต้องจ่ายตามค่างานอบต.ไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างอ้างว่าไม่ถูกต้องตามแบบแปลน อบต.ต้องจ่ายตามค่างาน
  • 0 ตอบ
  • 959 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 14-08-2564, 00:17:58 »


💥นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา💥การที่องค์การบริหารส่วนตำบล จ้างผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนยกระดับลงหินคลุก โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสานดังกล่าวเสร็จแล้วตามสัญญจ้าง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่จ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างอ้างว่า ปริมาณงานไม่ถูกต้องตามแบบแปลน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ แม้การก่อสร้างจะไม่ครบตามสัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม่บอกเลิกสัญญา อีกทั้ง ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จร้อยละ 93 แม้จะไม่ครบตามสัญญา แต่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้ถนนให้ประชาชนสัญจรใช้ประโยชน์แล้ว จึงต้องชดใช้เงินตามค่างานที่ผู้รับจ้างได้ทำไปแล้ว ดังนั้น ให้องค์การบริหารส่วนตำบลชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี มีผู้ขอมาครับท่าน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 14/08/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-590125-1F-640216-0000678422.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:32:06 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »