ครูพลศึกษาใช้ลูกบอลขว้างใส่ร่างกายของเยาวชนจนได้รับบาดเจ็บการลงโทษปลดออกชอบแล้วครูพลศึกษาใช้ลูกบอลขว้างใส่ร่างกายของเยาวชนจนได้รับบาดเจ็บการลงโทษปลดออกชอบแล้ว
  • 0 ตอบ
  • 429 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 08-08-2564, 14:32:15 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา 💥(ครูพลศึกษา)💥 กรณีถูกล่าวหาว่าได้ใช้ลูกบอลขว้างใส่ร่างกายของเยาวชนที่อยู่ในความดูแล จำนวน 3 คน โดยได้เตะนาย ส.จนล้มลงศีรษะกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บและมีเลือดออกที่ศีรษะ ต่อมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยคณะกรรมการสอบสวนเห็นควรลงโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 3 เดือน ต่อมาอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีคำสั่งเพิ่มโทษจากตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 3 เดือนเป็นปลดออกจากราชการ (ครูพลศึกษา) อ้างว่า การลงโทษปลดออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ คณะกรรมการสอบสวน ไม่มีบันทึกรายงานการประชุม ไม่มีการแจ้งนัดการประชุมและการลงมติในการประชุมในเรื่องวางแนวทางการสอบสวน การประชุมเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน คณะกรรมการได้ทำเพียงบันทึกลงชื่อคณะกรรมการ การนัดประชุมน้อยกว่า 3 วัน ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้ คณะกรรมการไม่แจ้งสิทธินำทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าฟังการสอบสวน ไม่แจ้งสิทธิการตรวจดูเอกสารการสอบสวน ไม่ได้กำหนดวิธีสอบถ้อยคำพยานด้วยการถาม-ตอบ รวมทั้งการประชุม อ.ก.พ.เป็นการประชุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ปรากฏว่าได้มีการนัดประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ตามกฎหมาย ประกอบกับอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งประธาน อ.ก.พ.ให้ความเห็นว่า ควรลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง แก่ (ครูพลศึกษา) คณะกรรมการคนอื่นซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องคล้อยตามความคิดเห็นดังกล่าว อันเป็นเหตุที่มีสภาพร้ายแรงทำให้การลงโทษวินัยไม่เป็นกลาง ตามกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ กล่าวคือ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ.ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตอันควรลดหย่อนโทษจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่จะลดโทษต่ำกว่าปลดออกไม่ได้ ข้ออ้างของ (ครูพลศึกษา) ที่กล่าวอ้างดังกล่าวทั้งหมดจึงฟังไม่ขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 08/08/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03011-590037-1F-640318-0000678080.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:37:13 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »