องค์การบริหารส่วนตำบลไม่จ่ายค่าจ้างก่อสร้างถนนอ้างว่าเหล็กไม่ถูกต้องตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลไม่จ่ายค่าจ้างก่อสร้างถนนอ้างว่าเหล็กไม่ถูกต้องตามแบบ
  • 0 ตอบ
  • 1259 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 07-08-2564, 15:05:43 »


💥สัญญาต้องเป็นสัญญา💥นิติกรพรขอนำเรียนการที่ผู้รับจ้างรับเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 โครงการ เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสร็จแล้วส่งมอบงานแต่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจัางอ้างว่าเหล็กไม่เป็นตามแบบแปลนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ผู้รับจ้างก่อสร้างผิดแบบโดยใช้วัสดุไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีสิทธิไม่จ่ายค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เป็นการผิดสัญญา แต่อย่างไรก็ตามเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลรับเอาถนนที่ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างไว้ทั้งสายและเปิดให้ประชาชนสัญจรได้ โดยไม่ปรากฎว่าถนนดังกล่าวใช้การไม่ได้แต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องชำระค่าจ้างตอบแทนค่าก่อสร้างครึ่งหนึ่งของราคาก่อสร้างดังกล่าวโดยให้หักค่าเหล็กตะแกรงวายเมทออกแล้วจึงเป็นค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญา ดังนั้น ให้องค์การบริหารส่วนตำบลชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 342,268 บาท ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด มีผู้ขอมาครับท่าน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 💥https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/01012-600567-1F-620702-0000642055.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:38:15 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »