การครบสัญญาจ้างเทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างแต่มาจ้างเหมาบริการแทนจึงชอบแล้วการครบสัญญาจ้างเทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างแต่มาจ้างเหมาบริการแทนจึงชอบแล้ว
  • 0 ตอบ
  • 1126 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 07-08-2564, 14:29:10 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา💥 การที่พนักงานจ้างฟ้องนายกเทศมนตรีตำบลต่อศาลปกครองกรณีไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานแต่มาจ้างเหมาบริการแทนให้รับผิดทางละเมิด กล่าวคือ กรณีสัญญาจ้างงานที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนและไม่มีข้อกำหนดใดในสัญญาที่ให้ต้องทำการต่อสัญญาจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้ว สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลง และเป็นดุลพินิจของหน่วยงานที่จะ ดำเนินการตามความเหมาะสมในการบริหารงานบุคคลภายใน ประกอบกับดูสถานะการคลังและงบประมาณ ของหน่วยงาน ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหน่วยงานไม่ได้ว่าจ้างพนักงานคนใหม่มาแทนในตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีหากแต่ได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นการจ้างเหมาบริหารแทนเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และมิได้ทำให้ภารกิจดังกล่าวต้องหยุดชะงักแต่อย่างใด ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่ได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นการจ้างเหมาบริหารแทนเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จึงถือเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03012-600127-1F-631022-0000669892.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:39:15 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »