องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของชาวบ้านไม่ขออนุญาตต้องรับผิดละเมิด

  • 0 ตอบ
  • 3110 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา การที่เจ้าของที่ดินฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล ก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของตน โดยเจ้าของที่ดินไม่ได้แสดงเจตนาอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ เพียงแต่โดยวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของคนในหมู่บ้านมีลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและกันมีการใช้ทางสัญจรไปมาด้วยความคุ้นเคยหรือเกี่ยวพันในเครือญาติเป็นการสัญจรไปมานานกว่า 10 ปี กล่าวคือ กรณีดังกล่าวไม่ทำให้ถนนสายดังกล่าวเป็นทางสาธารณะโดยปริยาย และไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะมีอำนาจตามกฎหมายก่อสร้างถนนได้เพราะเป็นการรุกล้ำแดนกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดิน ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ขออนุญาตเจ้าของที่ดินก่อนการก่อสร้างถนนจึงเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี มีผู้ขอมาครับท่าน💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-560950-1F-590929-0000583299.pdf

กรณีศีกษาการที่เทศบาลนครก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของชาวบ้านต้องรับผิดทางละเมิด มีผู้ขอมาครับท่าน คดีหมายเลขแดงที่ อ.306/2562 (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2557/01012-570786-1f-620619-0000641397.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขแดงที่ อ. 306/2562
https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2557/01012-570786-4f-620619-0000641398.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04-08-2022, 23:59:06 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »